ALGEMENE VOORWAARDEN COPPER & CO NV

 1. De NV Copper & Co is naar Belgisch recht opgerichte naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, , ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Brussel onder het nr. 0457.311.844 en geregistreerd bij de FSMA onder het nummer 20259 A-CB. Copper Financial Management is een handelsbenaming van Copper & Co.

Copper & Co heeft de hoedanigheid van onafhankelijke verzekeringsmakelaar en de activiteit van bemiddeling in verzekeringen maakt haar hoofdactiviteit uit. Daarnaast levert Copper & Co andere diensten van adviesverlening zoals financiële planning.

Copper oefent ook de activiteit van bankagentuur uit, maar benadrukt dat deze activiteit organisatorisch en commercieel volledig gescheiden is van de voormelde activiteit van tussenpersoon in verzekeringen.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle opdrachten en/of diensten die Copper & Co aan haar cliënteel levert, op heden en in de toekomst, behoudens wijzigingen eraan. Wanneer een klant beroep doet op de diensten van Copper & Co, wordt hij geacht de Algemene Voorwaarden van Copper & Co te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Ook de rechtsopvolgers van de klant, te welken titel ook, zijn gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website van Copper & Co (Copper.be).

Eventuele strijdige algemene voorwaarden van de klant zullen enkel toepasselijk zijn mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke aanvaarding ervan door Copper & Co. Zonder deze aanvaarding zullen de algemene voorwaarden van Copper & Co steeds voorrang hebben op alle algemene of bijzondere voorwaarden, of welke bedingen ook van de klant.

In geval van twijfel over de interpretatie van een clausule van de Algemene Voorwaarden, zal, in afwijking van artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst steeds in de meest gunstige zin voor Copper & Co worden uitgelegd.

Op deze Algemene Voorwaarden zullen zich ook die natuurlijke of rechtspersonen beroepen   die direct of indirect aan Copper & Co zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening van Copper & Co aan haar cliënteel zijn betrokken.

 1. Ingeval de contractuele afspraken tussen Copper & Co en de klant zijn vervat in een schriftelijke overeenkomst, heeft enkel de Nederlandse tekst van de overeenkomst bindende kracht, en eventuele vertalingen zijn enkel te beschouwen als vrije tekst, zonder interpretatieve waarde.
 2. Facturen of betalingsberichten uitgaande van Copper & Co zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum.

Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet + 3 % (of, indien toepasselijk, de interestvoet conform de Wet op de Betalingsachterstand) en een vergoeding van invorderingskosten gelijk aan 10 % van de hoofdsom, met een minimum van 125 Euro, onverminderd het recht van Copper & Co om de werkelijk geleden schade en/of invorderingskosten te vorderen indien deze hoger zijn, met inbegrip van de onrechtstreekse schade die Copper & Co heeft geleden.

Copper & Co is gerechtigd om het bedrag van haar onbetwiste, of het naar redelijkheid minstens onbetwistbare bedrag van haar openstaande facturen, te imputeren op de eventuele schadeloosstellingen,  vergoedingen of sommen, van welke aard ook, die zij namens de klant ontvangt en gehouden is aan de klant door te storten.

 1. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Copper & Co de terzake geldende wettelijke bepalingen inzake bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in acht. Copper & Co verwerkt de gegevens van de klant, waaronder de NAW-gegevens, de polisgegevens en andere (persoonlijke) gegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan van de verzekeringspolis of het uitvoeren van de andere diensten door Copper & Co. Deze informatie wordt opgeslagen in één of meer databanken.

Copper & Co verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de Copper & Co Privacy Statement, waarvan de tekst is te consulteren op www.Copper.be alsook in de kantoren van Copper & Co.

 1. Copper & Co verbindt er zich toe de informatie en/of gegevens van de klant waarvan zij krachtens artikel van de Algemene Voorwaarden heeft kennisgenomen als strikt vertrouwelijk te behandelen en deze zonder toestemming van de klant niet aan derden te onthullen, behoudens rechterlijk bevel of bevel van overheidswege daartoe.
 2. De adviezen, opinies, geschriften enz. uitgaande van Copper & Co zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Copper & Co. Elk advies dat door Copper & Co wordt gegeven dient enkel en alleen voor de klant en wordt uitsluitend gegeven in het kader van het desbetreffende dossier van de klant. Het mag niet zonder schriftelijke toestemming van Copper & Co worden bekendgemaakt aan derden, tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van Copper & Co, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van Copper & Co jegens hen.
 3. Eventuele klachten betreffende het bedrag factuur of de door Copper & Co verleende diensten, dienen te worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, of, indien de dienst nog niet het voorwerp uitmaakt van een factuur, binnen de 8 dagen te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht, of, in voorkomend geval, vanaf de dag waarop de klant van dit feit redelijkerwijze hoorde kennis hoorde te nemen.
 4. Copper & Co is bij haar dienstverlening enkel gehouden tot middelenverbintenissen, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk overeengekomen afwijking. Copper & Co is derhalve niet gehouden een bepaald resultaat te waarborgen en kan dienaangaande niet aansprakelijk worden gesteld door de klant. In het algemeen kan de aansprakelijkheid van Copper & Co niet door de klant worden ingeroepen, dan voor bewezen opzettelijke of grove fout.

Voor zover Copper & Co, louter uit commerciële overweging en zonder gehouden te zijn tot enige contractuele verplichting, een bepaalde prestatie ten behoeve van de klant levert, is elke aansprakelijkheid in haren hoofde uitgesloten.

Copper & Co is evenmin op enigerlei wijze gehouden tot enige vrijwaring van de klant voor schade veroorzaakt door diensten die zijn geleverd door natuurlijke of rechtspersonen die direct of indirect met Copper & Co zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening van Copper & Co zijn betrokken (zoals medemakelaars en/of subagenten, enz.).

Copper & Co is in geen enkel geval, zelfs in geval van opzet of grove fout in hoofde van Copper & Co, aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade (waaronder begrepen omzetderving en/of gederfde winst).

De aansprakelijkheid van Copper & Co is in elk geval beperkt tot het bedrag van de door haar onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking. Indien, om welke reden ook, de professionele aansprakelijkheidsverzekeraar zijn tussenkomst geheel of gedeeltelijk weigert, is de aansprakelijkheid van Copper & Co beperkt tot het bedrag van de door haar aangerekende diensten, met een maximum van 5.000 Euro.

In ieder geval vervalt enige vordering tot schadevergoeding jegens van Copper & Co indien de vordering niet schriftelijk, binnen het jaar volgend op het feit dat aanleiding heeft gegeven tot deze vordering, is ter kennis gebracht van Copper & Co.

 1. Ingeval de samenwerking met de klant wordt beheerst door een schriftelijke, bijzondere overeenkomst van onbepaalde duur en/of met opeenvolgende prestaties, kan deze door beide partijen op elk ogenblik worden opgezegd, mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, waarbij een opzegtermijn van drie maanden wordt in achtgenomen. Copper & Co maakt op dat ogenblik haar slotfactuur over met aanrekening van de laatst geleverde prestaties en de nog verschuldigde vergoedingen tot de dag van beëindiging van de overeenkomst.

Ingeval van verbreking door de klant van een overeenkomst van een bepaalde duur of voor een welbepaalde prestatie tijdens de , zal de klant gehouden zijn aan Copper & Co alle vergoedingen te betalen die de klant aan Copper & Co diende te betalen indien de overeenkomst was verdergezet.

 1. De rechtsverhouding tussen Copper & Co en de klant wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht, in het bijzonder de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014 en de Wet van 25 april 2014 inzake financiële planning.

Onverminderd het recht van de klant in voorkomend geval beroep te doen op de bemiddeling door de Ombudsman der Verzekeringen België, zijn, ingeval van betwistingen de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd, met dien verstande dat Copper & Co het recht heeft het geschil aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de klant.

PRIVACY VERKLARING

Johan De Schouwer, Bestuurder, (verder “kantoor”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument  lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we  zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast  vervullen wij, ten behoeve van  de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Copper & Co N.V., Sint Annalaan 209-211 te 1853 Strombeek-Bever met als ondernemingsnummer 0457.311.844.

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u  met ons contact opnemen via compliance@copper.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op  het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?

Het kantoor verzamelt en verwerkt  gegevens die u ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft  ook  alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (in het kader van een brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via [vermelding van het emailadres via hetwelk dit kan gebeuren] of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via [vermelding van he emailadres via hetwelk dit kan gebeuren], met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Algemene voorwaarden ivm websitegebruik

De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze website, de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatieve waarde en vormt geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

Deze site bevat algemene informatie. Desgevallend kunt u de exacte omvang van de waarborg terugvinden in de algemene en bijzondere voorwaarden. U kunt de algemene voorwaarden raadplegen op deze website.

Copper & Co nv zal de informatie op deze website op regelmatige tijdstippen controleren. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

Copper & Co nv kan echter geen garantie bieden voor wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal op deze website, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid van hun bronnen.

Copper & Co nv kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website of verkregen via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van Copper & Co nv geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen u en de derden. Copper & Co kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of beheerders van de sites. Copper & Co nv draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. Copper & Co kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van deze informatie.

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Copper & Co of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u erin geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere rechten schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Copper & Co is het niet toegelaten deze informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De makelaar Copper & Co nv, zijn/haar medewerkers verbinden zich ertoe de geldende wetgeving en reglementering na te leven, alsook alle gedragsregels die van toepassing zijn in de verzekeringssector.

Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door Copper & Co, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits de bepalingen nageleefd worden van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het beheer en de optimalisering van de relatie met de makelaar en de medewerkers van het makelaarskantoor.
Copper & Co zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behalve als er in zijn hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat.
U kunt deze gegevens raadplegen, laten verbeteren en indien nodig laten schrappen. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: audit@copper.be

Referentiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking (maatschappelijke zetel):

Copper & Co nv, Sint-Annalaan 209 te 1853 Strombeek – KBO 0457.311.844

Algemene informatie COPPER DOUWES & CO BVBA

Sint-Annalaan 209 – 1853 Strombeek-Bever

02/267.15.35, 02/267.15.55, 02/267.28.32 – immo@copper.be, syndic@copper.be

KBO: 0459.457.029

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars: Luxemburgstraat 16B te Brussel

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar / vastgoedmakelaar-syndicus: nr 504266