Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden i.v.m. websitegebruik

De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze website, de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatieve waarde en vormt geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

Deze site bevat algemene informatie. Desgevallend kunt u de exacte omvang van de waarborg terugvinden in de algemene en bijzondere voorwaarden. U kunt de algemene voorwaarden raadplegen op deze website.

Copper & Co nv zal de informatie op deze website op regelmatige tijdstippen controleren. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

Copper & Co nv kan echter geen garantie bieden voor wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal op deze website, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid van hun bronnen.

Copper & Co nv kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website of verkregen via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van Copper & Co nv geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen u en de derden. Copper & Co kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of beheerders van de sites. Copper & Co nv draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. Copper & Co kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van deze informatie.

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Copper & Co of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u erin geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere rechten schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Copper & Co is het niet toegelaten deze informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De makelaar Copper & Co nv, zijn/haar medewerkers verbinden zich ertoe de geldende wetgeving en reglementering na te leven, alsook alle gedragsregels die van toepassing zijn in de verzekeringssector.

Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door Copper & Co, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits de bepalingen nageleefd worden van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het beheer en de optimalisering van de relatie met de makelaar en de medewerkers van het makelaarskantoor.
Copper & Co zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behalve als er in zijn hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat.
U kunt deze gegevens raadplegen, laten verbeteren en indien nodig laten schrappen. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: audit@copper.be

Referentiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking (maatschappelijke zetel): Copper & Co nv, Sint-Annalaan 209 te 1853 Strombeek – KBO 0457.311.844

ALGEMENE VOORWAARDEN COPPER & CO NV

De NV Copper & Co is naar Belgisch recht opgerichte naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Brussel onder het nr. 0457.311.844 en geregistreerd bij de FSMA onder het nummer 20259 A-CB. Copper Financial Management is een handelsbenaming van Copper & Co.Copper & Co heeft de hoedanigheid van onafhankelijke verzekeringsmakelaar en de activiteit van bemiddeling in verzekeringen maakt haar hoofdactiviteit uit. Daarnaast levert Copper & Co andere diensten van adviesverlening zoals financiële planning.Copper oefent ook de activiteit van bankagentuur uit, maar benadrukt dat deze activiteit organisatorisch en commercieel volledig gescheiden is van de voormelde activiteit van tussenpersoon in verzekeringen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle opdrachten en/of diensten die Copper & Co aan haar cliënteel levert, op heden en in de toekomst, behoudens wijzigingen eraan. Wanneer een klant beroep doet op de diensten van Copper & Co, wordt hij geacht de Algemene Voorwaarden van Copper & Co te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Ook de rechtsopvolgers van de klant, te welken titel ook, zijn gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven.

ALGEMENE VOORWAARDEN COPPER-DOUWES & CO BVBA

De BVBA Copper-Douwes & Co is naar Belgisch recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, Sint-Annalaan 209-211 , ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Brussel onder het nr. 0459.457.029 en geregistreerd bij de BIV onder het nummer 504266. Copper Financial Management is een handelsbenaming van Copper-Douwes & Co.

Copper-Douwes & Co heeft de hoedanigheid van Vastgoedmakelaar en Syndicus. Daarnaast oefenen de moeder Copper & Co NVN en de ander zustermaatschappijen andere activiteiten uit.

Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle opdrachten en/of diensten die Copper-Douwes & Co aan haar cliënteel levert, op heden en in de toekomst, behoudens wijzigingen eraan.
Wanneer een klant beroep doet op de diensten van Copper-Douwes & Co, wordt hij geacht de Algemene Voorwaarden van Copper-Douwes & Co te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Ook de rechtsopvolgers van de klant, te welken titel ook, zijn gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven.